pumpurss

 

pump
 

         No 2018.gada 1.oktobra Daugavpils 10.vidusskola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 5. - 12.klašu skolēniem, projekts turpināsies līdz 2022.gada beigām. 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” apraksts:

 418a

 

2020./2021.mācību gads

         Daugavpils 10.vidusskolā jau trīs gadus īsteno projektu “PuMPuRS”– atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 2020./2021.m.g. I semestrī projektā mūsu skolas 5 pedagogi sniedza individuālās konsultācijas pieciem 6.-12.klašu skolēniem, II semestrī sniedz individuālās konsultācijas sešiem 6.-12.klašu skolēniem.

           Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam, balstoties uz skolēna vajadzībām, semestra sākumā tika izveidots individuālais atbalsta plāns. Plānā tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Galvenais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē dažādu iemeslu dēļ.Skolēni saņem individuālas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā un angļu valodā. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedza skolēniem atbalstu gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē.Projekta ietvaros skolēnus atbalsta skolas psihologs un sociālais pedagogs. Ārkārtējās situācijas laikā tiek izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Zoom, u.c.

          Mūsu skolas skolēni, kas iesaistījušies projektā, atzīmē, ka darbošanās individuālajās konsultācijās palīdz apgūt iepriekš iekavēto, mācību stundās nesaprasto vielu, uzlabot mācību rezultātus. Bieži lielākos šķēršļus veiksmīgai jaunās mācību vielas apguvei liek skolēna zemais pašvērtējums un pienākumu neizpildīšana. Individuālā sadarbība ar skolotājiem un atbalsta personālupaaugstina skolēnu motivāciju mācīties un sasniegt veiksmīgus mācību rezultātus, rosina interesi par mācību priekšmetiem, paaugstinājusies mācību motivācija un atbildība par sava mācību darba rezultātiem.

          Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas, jo ar projekta atbalstu var sniegt palīdzību mūsu skolēniem ne tikai mācībās un mācīšanās prasmju uzlabošanā, bet arī dot psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

 

 

 

2020./2021.mācību gads

           2020./2021. mācību gadā Daugavpils 10.vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņem pamatskolas un vidusskolas skolēni, ar kuriem strādā  profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas un krievu valodas skolotāji.

            Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācību vidi un izglītības iestādi saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, uzvedības problēmas un valodas barjeru.

            Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu, dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu. Daļa vecāku norāda, ka komunikācija par projekta aktivitātēm ar bērniem ir pozitīvi iespaidojusi kopējo komunikāciju ar bērnu.

           Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus.

 

 

 

2019./2020.mācību gads

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Daugavpils 10.vidusskola (turpmāk – skola) 2019./2020.mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS, lai samazinātu skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi, skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, lai identificētu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

PuMPuRS projektā ir iesaistīta skolas administrācija – direktore V.Salna, atbalsta personāls: skolas psiholoģe I.Kampāne un sociālais pedagogs L.Demida. Personalizētu atbalstu 5.–12. klašu 13 skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē sniedz latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras, matemātikas, angļu valodas skolotājas (turpmāk – priekšmetu skolotājas): R.Seņkāne, D.Streikuse, N.Rimoviča, V.Lavrena, M.Kolembeta, A.Deņisova, S.Andrijevska, S.Jevstifejeva, O.Aširova, R.Aleksejeva, S.Antoņeviča, A.Laicāne, I.Romule. Projektu koordinē –   L.Demida, O.Kovaļova.

Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto PuMPuRS programmas aktivitāšu plānu, 2019./2020.mācību gada I semestrī tika ieplānotas sekojošas aktivitātes:

  • Informatīvā (publicitātes) plakāta sagatavošana Daugavpils pilsētas pašvaldībai, kurā iekļauta informācija par Daugavpils pilsētas pašvaldības iesaisti projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
  • tikšanās ar Daugavpils Izglītības pārvaldes pārstāvjiem (DPIP) un Jaunatnes iniciatīvas projektu organizatoriem par tēmu: PuMPuRS sniedz papildu atbalstu skolēniem mācību apguvē!”.
  • tikšanās ar skolas priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un projekta koordinatoriem konsultāciju grafika apstiprināšanai;vienošanās parakstīšanai.
  • tikšanās ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts individuālo konsultāciju grafika saskaņošanai.
  • tikšanās ar skolēnu vecākiem vienošanās parakstīšanai.
  • individuālu atbalsta pasākumu (turpmāk – IAP) sagatavošana un uzraudzība, lai izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.
  • metodiskā atbalsta pasākumu īstenošana (darbnīcas skolēniem ar projekta iesniedzējiem IIC Dino attīstošo spēļu klubs un Māksla dzīvot harmonijā "Dakini").

Projekta PuMPuRS realizācija skolā paredz priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveidi trīs darbnīcās – 3 moduļos, 2 mācību dienās:

1.modulis – Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk tekstā – PMP) risku mazināšanai.

2.modulis – Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas.

3.modulis – Uz izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai.

2019./2020.mācību gada I semestra nobeigumā tika ieplānots organizēt tikšanos ar atbalsta personālu - iegūto rezultātu diagnostikai un analīzei darbā ar skolēniem, kuriem ir risks pārtraukt mācības; IAP izvērtējumu; piedalīties pedagoģiskajā sēdē: “Labā prakse, darbojoties projektā PuMPuRS”.

2019./2020.mācību gada II semestrī tika organizētās līdzdalība mazās pedsēdes: “Labā prakse, darbojoties projektā PuMPuRS”, janvārī un februārī, kā arī tika veikta II. semestra rezultātu analīze 3., 6., 9. un 12.klasēs.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11.marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, skolotāji un skolēni no 23.marta turpināja realizēt konsultācijas pēc PuMPuRS projekta attālināti.

Lai noskaidrotu sniegto konsultāciju kvalitāti tika veikta skolēnu, vecāku un skolotāju aptauja attālināti e-klasē un telefoniski. Pēc anketēšanas rezultātiem tika izveidots informatīvs materiāls ar kuru var iepazīties skolas mājas lapā.

Informāciju sagatavoja PUMPURS programmas koordinatores: L.Demida un O.Kovaļova.

 

 

Aktivitāšu plāns PUMPURS programmas ietvaros 2019./2020. m. g. www

Projekta "PuMPuRS" aktivitātes 2019./2020. m. g. 1.semestrī: www

PuMPuRS rezultāti ārkārtas situācijā: www

 

 

2018./2019.mācību gads 

 

Projekts “PuMPuRS” sniedz papildu atbalstu skolēniem mācību apguvē!

Cienījamie vecāki!

        Skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu mācību grūtību vai citu iemeslu dēļ, var saņemt ES fondu finansētas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos vai cita veida atbalstu projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

         Par šo iespēju aicinām interesēties pie skolas administrācijas!

      2018./2019.mācību gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai – tika iesaistītas 16 skolēni no 5. līdz 12.klasei un 16 pedagogi. Skolēni apmeklēja individuālās konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.Skolēniem bija iespēja apgūt iepriekšējos gados neapgūto, savukārt citiem bija vajadzīga individuālā pieeja mācību satura izskaidrošanā.

        Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem un vecākiem pēc pirmā aizvadītā gada ir pozitīvas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt un noticēt savai varēšanai, ja izglītojamais pilns ar kompleksiem un negatīvu mācīšanās pieredzi.

        Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.

 

 

 

Projekta darbība turpinās!

2018./2019. mācību gada 2.semestrī Daugavpils 10.vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņem 14 skolēni, ar kuriem strādā  profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas un krievu valodas skolotāji.

Gribētos atzīmēt, ka ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem.  Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība.

 

Individuālo konsultāciju pozitīvo rezultātu piemēri:

„Skolēns regulāri apmeklēja skolas psiholoģes konsultācijas. Sadarbības atmosfēra bija labvēlīga un veiksmīga. Konsultāciju mērķis: paaugstināt  skolēna mācību motivāciju un skolēna atbildību par sava mācību darba rezultātiem. Izvirzītais mērķis tika sasniegts, kā rezultātā skolēns pēc 1.semestra rezultātiem mācās pietiekamā un optimālā līmenī, skolēna uzvedība arī uzlabojas.

Skolēns regulāri apmeklēja krievu valodas konsultācijas. Konsultāciju laikā skolēns strādāja aktīvi, uzdeva jautājumus, centīgi izpildīja uzdevumus. Viņam uzlabojās attiecības ar krievu valodas skolotāju un paaugstinājās motivācija mācīties krievu valodu.”

„Skolēns apmeklēja sociālā pedagoga konsultācijas. Attiecības ģimenē starp māti un dēlu uzlabojās. Skolēns izpilda mātes prasības, palīdz mātei sadzīviskos jautājumos. Brīvo laiku pavada mājās, nesazinās ar bērniem no antisociālās kompānijas. Skolā uzlabojas skolēna uzvedība starpbrīžos. Stundu laikā skolēns dažreiz neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus, bet reaģē uz skolotāju aizrādījumiem. Skolēns izpilda mājas darbus. Apmeklē konsultācijas. Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem.”

„Skolēns regulāri apmeklēja skolas psiholoģes konsultācijas. Sadarbība bija veiksmīga. Skolas psiholoģe palīdzēja skolēnam izprast grūtības, kas traucē veiksmīgi mācīties. Kopā ar skolēnu tika apspriestas dažādas situācijas: kā risināt problēmas, kā pārvarēt skolas grūtības, kādi ir trauksmes pārvarēšanas ceļi. Psiholoģe palīdzēja skolēnam izvēlēties virzienu, kur tālāk mācīties, izvēlēties profesiju, kura atbilst viņa interesēm un dotībām. Kā rezultātā skolēna attieksme pret mācībām uzlabojās un mācību motivācija paaugstinājās.

Skolēns ar cieņu un prieku sadarbojās ar matemātikas skolotāju. Skolēns uzsver, ka labi saprot, kā skolotāja paskaidro mācību materiālu. Skolēnam ir diezgan liels matemātikas zināšanu trūkums, tāpēc šobrīd viņa rezultāts nav pietiekams. Skolēnam ir motivācija sadarboties ar skolotāju un mācīties matemātiku.”

 

Cienījamie vecāki!

Skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu mācību grūtību vai citu iemeslu dēļ, var saņemt ES fondu finansētas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos vai cita veida atbalstu projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Par šo iespēju aicinām interesēties pie skolas administrācijas!

Sagatavoja projekta koordinatore, sociālais pedagogs Ludmila Demida

eklase

VISC

Go to top