pumpurss

 

260 

         No 2018.gada 1.oktobra Daugavpils 10.vidusskola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 5. - 12.klašu skolēniem, projekts turpināsies līdz 2022.gada beigām. 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” apraksts:

418 

 

Projekts “PuMPuRS” sniedz papildu atbalstu skolēniem mācību apguvē!

Cienījamie vecāki!

        Skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu mācību grūtību vai citu iemeslu dēļ, var saņemt ES fondu finansētas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos vai cita veida atbalstu projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

         Par šo iespēju aicinām interesēties pie skolas administrācijas!

      2018./2019.mācību gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai – tika iesaistītas 16 skolēni no 5. līdz 12.klasei un 16 pedagogi. Skolēni apmeklēja individuālās konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.Skolēniem bija iespēja apgūt iepriekšējos gados neapgūto, savukārt citiem bija vajadzīga individuālā pieeja mācību satura izskaidrošanā.

        Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem un vecākiem pēc pirmā aizvadītā gada ir pozitīvas. Skolotāji atzīst, ka ar projekta atbalsta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, jo svarīgi ir iedrošināt un noticēt savai varēšanai, ja izglītojamais pilns ar kompleksiem un negatīvu mācīšanās pieredzi.

        Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.

 

 

 

Projekta darbība turpinās!

2018./2019. mācību gada 2.semestrī Daugavpils 10.vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņem 14 skolēni, ar kuriem strādā  profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas un krievu valodas skolotāji.

Gribētos atzīmēt, ka ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem.  Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība.

 

Individuālo konsultāciju pozitīvo rezultātu piemēri:

„Skolēns regulāri apmeklēja skolas psiholoģes konsultācijas. Sadarbības atmosfēra bija labvēlīga un veiksmīga. Konsultāciju mērķis: paaugstināt  skolēna mācību motivāciju un skolēna atbildību par sava mācību darba rezultātiem. Izvirzītais mērķis tika sasniegts, kā rezultātā skolēns pēc 1.semestra rezultātiem mācās pietiekamā un optimālā līmenī, skolēna uzvedība arī uzlabojas.

Skolēns regulāri apmeklēja krievu valodas konsultācijas. Konsultāciju laikā skolēns strādāja aktīvi, uzdeva jautājumus, centīgi izpildīja uzdevumus. Viņam uzlabojās attiecības ar krievu valodas skolotāju un paaugstinājās motivācija mācīties krievu valodu.”

„Skolēns apmeklēja sociālā pedagoga konsultācijas. Attiecības ģimenē starp māti un dēlu uzlabojās. Skolēns izpilda mātes prasības, palīdz mātei sadzīviskos jautājumos. Brīvo laiku pavada mājās, nesazinās ar bērniem no antisociālās kompānijas. Skolā uzlabojas skolēna uzvedība starpbrīžos. Stundu laikā skolēns dažreiz neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus, bet reaģē uz skolotāju aizrādījumiem. Skolēns izpilda mājas darbus. Apmeklē konsultācijas. Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem.”

„Skolēns regulāri apmeklēja skolas psiholoģes konsultācijas. Sadarbība bija veiksmīga. Skolas psiholoģe palīdzēja skolēnam izprast grūtības, kas traucē veiksmīgi mācīties. Kopā ar skolēnu tika apspriestas dažādas situācijas: kā risināt problēmas, kā pārvarēt skolas grūtības, kādi ir trauksmes pārvarēšanas ceļi. Psiholoģe palīdzēja skolēnam izvēlēties virzienu, kur tālāk mācīties, izvēlēties profesiju, kura atbilst viņa interesēm un dotībām. Kā rezultātā skolēna attieksme pret mācībām uzlabojās un mācību motivācija paaugstinājās.

Skolēns ar cieņu un prieku sadarbojās ar matemātikas skolotāju. Skolēns uzsver, ka labi saprot, kā skolotāja paskaidro mācību materiālu. Skolēnam ir diezgan liels matemātikas zināšanu trūkums, tāpēc šobrīd viņa rezultāts nav pietiekams. Skolēnam ir motivācija sadarboties ar skolotāju un mācīties matemātiku.”

 

Cienījamie vecāki!

Skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu mācību grūtību vai citu iemeslu dēļ, var saņemt ES fondu finansētas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos vai cita veida atbalstu projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Par šo iespēju aicinām interesēties pie skolas administrācijas!

Sagatavoja projekta koordinatore, sociālais pedagogs Ludmila Demida

eklase

VISC

Go to top